Indskrivnings skemaer

Husk at udfylde begge skemaer, hvis dette er gældende.

Indskrivning

Oure Friskole

Indskrivning i SFO

SFO

Indskrivningsskemaerne kan printes, udfyldes og scannes til:

Kontor@Ourefriskole.dk

Skemaerne kan også sendes med almindelig post til:

Oure Friskole, Hammesbrovej 7, 5883 Oure


Vejledning til indmeldelse på Oure Friskole

Almindelige informationer
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse.

Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.


Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør skolen for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er elevens forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at kunne informere om skolens- og elevens forhold.

Underskrift
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at indmelde barnet på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.


Samtykker og tilladelser
Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage, rengøring på skolen og lign.


Skolen har regler for forældrebetaling jf. www.ourefriskole.dk, som forældre skal holde sig orienteret om via skolens hjemmeside og vi gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter
for betalingen af skolepenge.

Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes skriftlige henvendelse til skolens kontor.
Skolen gør opmærksom på, at vi har retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens hjemmeside www.ourefriskole.dk


Infolister
Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive Infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign. Skolen ønsker tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre:

Navn, telefonnr., emailadresse og fødselsdag.


Der gives samtykke til:
At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår. Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Samtykke til at indhente særlige oplysninger
Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af personoplysninger (følsomme) oplysninger for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen.
Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte, som eleven måtte have fået bevilliget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).


Der gives samtykke til:
At skolen må indhente oplysninger og udtalelser udarbejdet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedrørende mit barn.


At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller som skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra sundhedsplejersken.
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid, kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhæng, herunder forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal skolen have et samtykke hertil.

Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier:
Skolens hjemmeside
Skolens Facebookside
Skolens Intra


Foldere og brochure om skolen
Uddeling af skolefotos, enkelt og klassevis til forældre
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid, kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Andre tilladelser:

Kørselstilladelse
Skolen skal have en tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler af personale og forældre, samt buskørsel i forbindelse udflugter og lign. arrangeret af skolen. Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Samtykke til SMS-påmindelse Samtykke til at Oure Friskoles Venner og skolen må sende SMS-påmindelser om forskellige aktiviteter.

Oplysningspligt
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på:

Telefon nummer 62 28 12 89

E-mailadresse: Mail@Ourefriskole.dk.

Skolens CVR. nr. er 34454019.

Eller via vores kontaktside

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger
om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.
Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data (se under Databehandlere på www.ourefriskole.dk)

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis
sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Indskrivning

Oure Friskole

Indskrivning i SFO

SFO

Tryk her for at gå til toppen

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark