Undervisning

På Oure Friskole har vi et holistisk syn på læring.
Det betyder at vi ser på læring i lyset af hovedet, hjerte og krop. Derfor er dagen bygget op i to blokke. 

Når hjernen er frisk, udhvilet og klar til at suge til sig, giver vi den gas med de primær boglige hovedfag. 
Over middag har vi brug for at få kroppen i spil. Derfor har vi vores mere kreative fag her: valgfag, idræt og svømning her 

Undervisningsmetoderne på Oure Friskole er valgt, så de understøtter vores vision, og tager udspring i vores menneske – og læringssyn.
Vores forskellige metoder og tilgange i undervisningen fører mod det samme overordnede mål i forhold til slutmålene for Fælles Mål i folkeskolen.

På Oure Friskole benytter vi en mangfoldighed af tilgange. Aktivitet, bevægelse, og tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse.
Vi tror nemlig på afveksling i arbejdet, som veksler mellem at foregå i grupper, i par eller individuelt. Vi forsøger at skabe læringsmuligheder, der er så differentierede som muligt da børn lære på forskellige måder. 

Metoder

På Oure Friskole bruger vi en diversitet i undervisningsmetoder fordi vi ved at børn og unge lærer på forskellige måder. Vi tror på, at en alsidig og spændende hverdag giver de bedste betingelser for læring.  

Tværfaglige projektforløb

På Oure Friskole tror vi på at læring er mange ting og foregår mange steder. Derfor arbejder vi med tværfaglige projektforløb for de største og tværfaglige emneforløb for de mindste. Her supplere de naturfaglige –  og de humanistiske områder hinanden.

Til hvert forløb fastsætter lærerne (teamet) detaljerede læringsmål samt rammer og krav til projektarbejdet. 

Med udgangspunkt i en problemformulering går de unge til opgaven nysgerrigt og undersøgende. Når vi arbejder i tværfaglige projektforløb får vi opbygget en rygsæk fuld af kompetencer indenfor samarbejde/kollaboration, It, problemløsning, kritisk sans, rapportskrivning, selvevaluering og produktudvikling.

Fælles for alle projekterne er, at de afsluttes med en festlig fremvisning for resten af skolen til vores samlinger.   

Innovative læringsforløb

Her arbejder hele skolen med OF I VERDEN. Et innovativt læringsforløb med verdensmålene i fokus.

Læringsforløbet går ud på, at vores børn og unge skal opbygge selvtillid i forhold til det “at gøre noget”. De skal bidrage! Det kunne være at en gruppe med udgangspunkt i verdensmål 13 (klimaindsats) havde sat sig for at gøre skolen mere klimavenlig. 

Der arbejdes i projekter med inspiration fra læringsproceduren KIE – modellen.  

Det betyder, at forløbet går fra at identificere et problem til at realisere en løsning.  

Med støtte fra en voksne får vi rammesat projekter med del – og slutmål. 

Til dette afholdes en fælles festlig kick – start, hvor vi inddrager hinanden i hvad vi laver. Det er her vi hjælper hinanden ved at stille spørgsmål og give udtryk for vores forforståelse. 

Da vi tror på, at læringen skal give mening for at sætte sig fast arbejder vi ofte med eksterne samarbejdspartner. Derfor kommer nogle problemstillinger udefra.  Andre kommer fra skolen selv, da disse også har en reel relevans.. Når vi arbejder med OF I VERDEN lader vi os inspirere og motivere af VERDENS BEDSTE NYHEDER

Elev til elev

Venskabsvenner og mentorordning er stærke værktøjer vi bruger på Oure Friskole i forhold til elevernes læring. 

Når vi har vores formiddagsblok arbejder hele skolen med hovedfag. Det betyder, at det frigør muligheden for sammenspil voksne og børn, da vi kan arbejde med et åben dør princip.  På Oure Friskole er vi en levende organisme, der spiller på alle vores styrker. Når vi arbejder elev til elev, arbejder vi med makkerlæsning, sociale og faglige lege på tværs. Vi gør meget ud af at etablerer et stærkt match. Når vi er mentor for hinanden starter vi med at fastsætte et formål. Hvad er det for en slags vejledning og sparring, der er brug for. Vi laver også en “kontrakt” på de fælles forventninger, møder og tema. 

På denne måde uddanner vi også hinanden til at være reflekterende samfundsborgere der har erfaret at hvis “samfundet” skal bestå, kræver det en fælles indsats.  

Det forpligtende fællesskab

På OURE Friskole er egen og fælles ansvarlighed i fokus, vi kalder det det forpligtende fællesskab. 
På skolen har forskellige grupperne forskellige ansvarsområder her sidder både voksne, børn og unge. 
En gruppe har et område/faglokale, de har ansvar for. 
Opgaven bestå i at gøre rent, gøre det lækkert, skabe optimale forhold for læring, skabe flinke zoner og gøre det hjemligt!

Du lærer at lære

I projektarbejde bliver eleverne bevidste om og tilegner sig metoder til at opsøge og bearbejde viden. De lærer desuden at anvende kendt viden på en ny måde og tænke og handle i alternative retninger.

Dertil lærer de at formidle den tilegnede viden, så andre også får glæde af deres tanker, undersøgelser, arbejde og produkter.

Gennem projektarbejde motiveres eleverne til at være selvstændigt tænkende og nytænkende i processen med at løse en given problemstilling, der optager dem.

Valgfag

På Oure Friskole har man som elev valgfag.
Vi arbejder med valgfag på vores helt egen unikke måde. Det er vigtigt for os at brænde igennem på passion.
Vi elsker at undervise, men vi elsker også meget andet. Derfor tilbyder vi et bredt og mangfoldigt udbud af valgfag. Vi gør brug af skolens og omegnens faciliteter og er derfor meget kreative.  Alle valgfag understøtter skolens vision og menneske samt læringssyn. For os er det vigtigt, at vi lærer vores børn og unge at træffe kvalificerede valg. Derfor understøtter vi dem i deres valg af fag og giver dem perspektiv på valget!

I disse moduler er der instruktører på disse kan være både voksne men også børn – og unge. Valgfagene skifter 3 gange om året

Eksempler på valgfag :

Mountainbike
Håndværk og design
Madlavning
Klatring
Yoga og mindfulness 
Tegne værksted
Magisk historieskrivning
Filosofi 
Lego univers
Fodbold
Filmværksted 

Børne og unge samtaler

På Oure friskole arbejder vi med formativ feedback. Det er et vigtigt redskab for os i forhold til vores elevers faglige – og menneskelige progression. Der er vigtigt for os at vores børn og unge kan evaluere sig selv samt sættes sig mål. 

Her laves faglig, social og personlig udviklingsstrategi for den unge og der følges op på aftaler og mål. Ved at have den helt nære samtale barn/ung og voksen imellem skabes den essentielle relation for udvikling. Omdrejningspunkt til samtalerne er feed up, feed back og feed forward samt generel trivsel.  

På Oure Friskole er vi ikke bange for at stille krav derfor bruges disse samtaler til at snakke om elevens egen indsats. Læring er nemlig ikke bare noget, der kommer til en, det er noget man SELV skaber.   

Fællesmøder

Vi laver skole for vores børn og unge, derfor vil vi også engagere dem så meget som muligt. For os er det vigtigt, at vi skaber nogle rammer der giver eleverne lyst og mod til at deltage i beslutningsprocesser. 

Som skole er vi også forpligtiget på, at vi skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Ved vores fællesmøder er det derfor eleverne i centrum, det er dem der laver dagsorden, dem der skriver referater og er ordstyre. Vi tror på, at vi skal give vores elever en erfaring med og forståelse af, at engagement og deltagelse er en forudsætning for indflydelse.

Elevråd

På Oure Friskole har vi et stærkt elevråd. Det er her foreslag fra fællesmøder og generelt trivsel vendes. Det er her eleverne virkelig kan få indflydelse på skolens dagligdag.