Læring og undervisning

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter en ramme for undervisningen indhold og mål (de såkaldte Fælles Mål), hvor det derefter er op til skolen og lærerne at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der lever både op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Som fri grundskole er vi dermed forpligtet til at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Med henvisning til lov nr. 336 af 18. maj 2005, skal de frie skoler fastsætte slutmål, delmål samt udarbejde undervisningsplaner, der er i overensstemmelse med skolens overbevisning og tilrettelæggelse af undervisningen.

For at sikre, at vi lever op til disse krav, har alle friskoler en tilsynsførende, der ikke i dagligdagen hører til skolen. Den tilsynsførende udarbejder hvert år en tilsynserklæring, hvori han vurderer skolens undervising set I forhold til andre steder.

Det er en sund og lærerig proces, som vi sætter stor pris på.

Læs mere om tilsyn og tilsynserklæringer

 

 

Fælles mål

På Oure Friskole følger vi “Forenklede Fælles Mål“ samt målsætningerne for fagene, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Fælles Mål er nationale mål, beskrevet af Undervisningsministeriet, som uddyber, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen. Vi arbejder ligeledes med læseplanerne fra Fælles Mål. De enkelte fag er beskrevet i Fælles mål.

Oure Friskoles elever går til Folkeskolens 9. Klasse afgangsprøve i alle fag.

Læs mere om Fælles mål

 

Undervisning

På Oure Friskole arbejder vi med faglighed på vores helt egen måde. 
Vi differentierer undervisningen så meget som muligt, også udfra den enkelte elevs læringsbehov. Dette er én af grundene til at vi aktiv har valgt at have samlæste klassetrin og fravalgt nationale test. Vi arbejder udfra at læring er mange ting og foregår mange steder. Dannelse og uddannelse begrænser sig ikke til kun tavleundervisning efter vores overbevisning. Derfor benytter vi en mangfoldighed af tilgange, så vores elever oplever en meningsfuld skolerejse.

 

Aktivitet, bevægelse, tværfaglige projekter, kreative udstillinger samt tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse, er alle metoder hvorved vi skaber helhed og fremdrift i undervisingen.

Herudover søger vi, så vidt det er muligt, at bygge skoleskemaet op om følgende:

Formiddage med primært boglige fag. Når hjernen er frisk, udhvilet og klar til at suge til sig, giver vi den gas med de teoretiske hovedfag. 

Eftermiddage med primært fysiske/kreative fag. Over middag har vi brug for at få kroppen i spil. Derfor har vi vores mere kreative og kropslige fag her.

 

Undervisningsmetoderne på Oure Friskole er valgt, så de understøtter vores værdigrundlag, og tager udspring i vores læringssyn.
Vores forskellige metoder og tilgange i undervisningen fører mod det samme overordnede mål i forhold til slutmålene for Fælles Mål i folkeskolen.
 

 

Læring

På Oure Friskole har vi et helhedsorienteret syn på læring. 

Grundlæggende kan man sige, at læring er noget, der foregår i den enkelte elev – både bevidst og ubevidst. Der kan være tale om både faglig, social, kulturel og personlig læring, der i praksis bliver flettet sammen til en fornemmelse i den enkelte af ”at have lært noget”, men som også kan ses af andre som en ændret adfærd – fx at eleven kan magte nye faglige opgaver, kan agere anderledes sammen med andre eller måske kan sprogliggøre en historisk/kulturel/personlig sammenhæng af stor betydning for vedkommende. På baggrund af dette evaluerer vores lærerteam løbende vores elever, så der skabes progression i læringsprocessen for den enkelte elev henmod slutmålene for Fælles Mål.

 

 

Fagene

Som friskole har vi selv indflydelse på, hvordan vi sammensætter fag og timer for de enkelte årgange. Dette kræver på den ene side stor omtanke, men også mod på at eksperimentere med fag eller tiltag, som vi formoder vil gøre børnenes og de unges skolehverdag endnu mere kvalitetsfyldt.

Det er således en løbende proces, hvor lærere, ledelse og bestyrelse samarbejder frem mod næste års fagsammensætning. Bestyrelsen vedtager den endelige fag- og timeplan i løbet af foråret i forbindelsen med planlægning af kommende skoleår.

 

Vi opdaterer fagfordelingen hvert år i medio juni.

Se dette skoleårs fagfordeling 

 

 

Vores egne fag

På Oure Friskole har vi valgt at lægge flere fag sammen, for at kunne lave projekter, som spreder sig ud og inddrager flere vinkler. Dette for at inspirere eleverne til at se sammenhænge i vores hverdag og verden.

 

Kulturfag hos os omhandler:

Frøene: Religion, Historie og Krea

Spirerne: Madkundskab, Religion og Historie

Blomsterne: Samfundsfag, Religion og Historie

 

Naturfag hos os er sammensat af:

Frøene: Natur / teknik

Spirerne: Natur / teknik

Blomsterne: Geografi, Biologi og Fysik/kemi

 

Herudover indeholder vores skemaer også faget Mindfulness.