Skolens samlede evaluering

På Oure Friskole har vi en mangfoldig og dialogbaseret tilgang til evaluering. På den måde sikrer vi os, at evalueringen medtager mange perspektiver på læring. Vi har, som skole, fokus på at danne ”hele unge mennesker”, som har mod på livet og har lært at lære, når de afslutter deres 9. Klasse hos os.

Nogle af vores benyttede evalueringsmetoder er der lovgivet om, blandt andet tilsynsrapport, undervisningsmiljøundersøgelser samt karaktergivning for 8. og 9. klasse.

Derudover benytter vi greb og metoder, der giver os den bedste indsigt i vores pædagogiske praksis samt vores elevers faglige og sociale udvikling. 
Der er vigtigt for os, at vores børn og unge kan evaluere sig selv samt sætte sig egne mål.

 

Evalueringspraksis

Da vi er en lille skole med et lille lærerteam, har vores lærere oftest eleverne i flere forskellige fag dagligt. Det betyder at lærerenes daglige evaluering udmunder i et bredere perspektiv af eleven, hvilket både kan omfatte elevernes trivsel og indlæring samt en forståelse for, hvilke løsninger der skal til, for den enkelte elevs progression.

På Oure Friskole har vi fravalgt at gøre brug af nationale test.

Lærerne tilpasser og tilrettelægger istedet undervisningen løbende gennem opgaver, analoge og digitale, som de kan vurdere eleverne udfra fagligt.

Vores lærerteam har hele tiden øje for hvert barns faglige udvikling hvilket gør, at de har en bevidsthed om, hvad vores elever hver især har brug for samt hvad der løfter dem i forhold til deres faglige udvikling.

 

For at følge elevernes læseudvikling laver dansklæreren en læsetest i løbet af foråret. Staveprøver bruger vi efter behov. Hvis den pågældende faglærer kan se, at barnet oplever udfordringer med fx læsning, så har vi en fast praksis omkring risikotest for ordblindhed. Denne test foretages af vores mangeårige og dygtige speciallærer, hvorefter der bliver lagt en plan i samråd med elevens forældre. Denne plan ligger til grund for løbende evaluering af barnet.

 

Lektier gives ikke per automatik hos os. Vi prioriterer børnenes ret til et selvstændigt liv - også i deres fritid. I vores indskoling får de af og til læse-lektier og på mellemtrinnet kan de få et ark med hjem i engelsk - blot som eksempler. 

Fra 7. Klasse og op efter forventer vi eleverne forbereder sig mere hjemme til undervisningen. Dog kan eleverne af og til skulle forberede fremlæggelser eller løse en opgave hjemme, også i de mindre klassetrin.

Ved afslutning af et emneforløb afholdes der evalueringer i klassen. Evalueringsformen afhænger af det enkelte forløb, men vil oftest indeholde en dialog mellem elev og lærer. Først i 8.-9.klasse begynder vi at tale om og give, eleverne karakterer.

 

Folkeskolens afgangseksamen og karaktergivning

Oure Friskole udbyder og afholder folkeskolens afgangseksamen i 9. Klasse.

Vi har fravalgt at gøre brug af nationale test, men holder alligevel fast i at udbyde folkeskolens afgangseksamen. Begrundelsen for dette er, at disse prøver er optagelseskrav til ungdomsuddannelserne, og hvis vi ikke afholder dem, skal de unge elever alligevel til en optagelsesprøve for at komme ind på den ønskede ungdomsuddannelse.

Desuden ligger der dét aspekt, at uddannelsessystemet i dag er centreret omkring test, prøver og eksaminer, og erfaringer med disse foregår bedst i et kendt og trygt miljø, som på friskolen.


Omkring årskiftet afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse. Der afholdes terminsprøver i de fag som eleverne skal og kan komme til afgangseksamen i. Eleverne i skolens 9.klasse får standpunktskarakterer én gang årligt samt årskarakterer. Herudover modtager eleverne i 8. Klasse årskarakter i faget Håndværk og Design.

 

Forældresamarbejdet

Klasselæreren sender regelmæssigt orienteringsbreve ud via forældreintra, hvor der redegøres for afsluttede og aktuelle forløb i undervisningen.
Dette gøres i andre fag efter behov.

Der afholdes ét årligt klasseforældremøde, hvorpå lærerteamet fremlægger dele af årsplanerne. Herudover afholdes der én årlig skole-hjemsamtale, hvor eleverne er velkomne.

På Oure Friskole er der meget tæt dialog mellem skole og hjem i daglig praksis. Forældre opfordres til at kontakte skolen eller den enkelte lærer, hvis der er behov for det. Dette gøres ved telefonisk kontakt, kortere samtaler eller ved afholdelse af samtaler, så ofte forældre eller skole finder det nødvendigt ud fra elevens faglige eller trivselsmæssige behov.
Forældrene opfordres ligeledes til at overvære undervisning og morgensamling, når de har lyst og mulighed for det.

På skolen afholdes flere arrangementer, hvor forældre kan opleve elevernes udbytte af undervisningen fx. teaterforestilling, udstillinger rundt om på skolen eller indslag til morgensamlingerne.

 

Opfølgningsplan

Der evalueres løbende mundtligt på lærermøder i løbet af året og pædagogisk dag.

 

Tilsyn

Ordet FRI i friskole forpligter.

Det forpligter til, at skolefællesskabet, bestyrelsen, ledelsen samt de ansatte, i henhold til loven for frie grundskoler i Danmark, skal lave den bedst mulige skolegang, hvis resultat "står mål med" folkeskolens.

Overordnet kan man sige, at hvor folkeskolen gennem ministeriet og kommunerne er det repræsentative demokratis skoler, så er de frie grundskoler gennem lokale skolefællesskaber civilsamfundets skoler. Dette er en helt særlig dansk konstruktion, og på baggrund af dette skal forældrene vælge en udefrakommende tilsynsførende, der dels er forældrenes overordnede tilsyn, men også bindeledet til Undervisningsministreriet for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt.

 

Nuværende tilsynsførende på skolen:

Carsten Oxenvad

Carsten blev valgt på Generalforsamlingen d. 25. april 2023 for en 2-årig periode.

 

Nedenfor ses tilsynserklæringer for de seneste år:

Tilsynserklæring // 2022-2023
Tilsynserklæring // 2021-2022

Tilsynserklæring // 2020-2021

Tilsynserklæring // 2019-2020

Tilsynserklæring // 2018-2019

Tilsynserklæring // 2017-2018

 

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert år udarbejder vi sammen med eleverne en undervisningsmiljøvurdering, der bredt fortæller om deres trivsel og læring på skolen. Eleverne deltager anonymt, men resultaterne giver os ansatte et overblik over tendenser, som vi skal være opmærksomme på, samt anledning til god snakke med eleverne om deres skolegang.

Næste undervisningsmiljøvurdering er planlagt til foråret 2023.

Se undervisningsmiljøvurderingen for 2022

 

Nøgletal for Oure Friskole

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at vi som friskole skal offentliggøre: "Resultatet af skolens karaktergivning" samt "Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse".

Begge dele kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Nøgletal for Oure friskole

 

Kompetenceplan

Vores kompetencemål for 23/24 er implementering af mindfulness i dagligdagen. En indsats som har til formål, at hjælpe vores elever og lærerteam med at skabe fordybelse, ro og nærvær hos den enkelte samt i fællesskabet. Gennem øvelser vil vi fremme den enkeltes opmærksomhed, øge indlæringsevnen og skabe kropslig forankring bl.a. gennem små hjernepauser og yoga øvelser.