Vedtægter for Oure Friskole

 

Dato for offentliggørelse den: 05-03-2024

 

 

Hjemsted og formål

 

§ 1

Oure Friskole er en uafhængigt selvejende skole med hjemsted på Hammesbrovej 7, 5883 Oure i Svendborg Kommune. Skolen har CVR-nr.: 34454019. Skolen er oprettet i 1884.

 

§ 2

Skolens formål er at drive skole i henhold til den til enhver tid gældende friskolelov. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Stk. 2.

Skolens formål er at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med Grundtvig og Kolds tanker. Der kan kun være et spor pr. årgang og antal elever pr. klasse vurderes fra årgang til årgang.

 

Skolens drift

 

§3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.

 

Stk. 2

Bidrag til skolen giver ikke bidragsyderen ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Anbringelsen af likvide midler skal ske i overensstemmelse med bestemmelsen herom i friskoleloven og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

 

Stk. 3

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder friskolen og skal være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, fx til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.

 

Stk. 4

Skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og tavshedspligt m.v. jf. Vedtægtsbekendtgørelsen § 8, stk. 2

 

Forældrekreds og skolekreds

 

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til, eller de personer, som har forældremyndighed over, elever på skolen. Forældrenes rettigheder efter vedtægten tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse, den der har eleven i pleje for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk. 2

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til ‘Lov om friskoler og private grundskoler m.v.’. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 15 og § 13, stk. 2.

 

Stk. 3

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlem af skolekredsen kan enhver blive, som har børn i skolen og i øvrigt andre, som føler sig knyttet til skolen. Skolekredsen består af forældre til børn i skolen, samt andre der optages efter godkendelse af bestyrelsen, som kan tilslutte sig skolens formål og som har betalt det gældende skolekredsbidrag.

 

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

 

Stk. 2

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Endvidere kan bestyrelsen ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet illoyalt og vedholdende modarbejder skolens lovlige virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen. Såfremt medlemmet har børn på skolen, skal skolens bestyrelse, i forbindelse med en beslutning om ophævelse af medlemskabet, der har til følge, at børnene ikke længere kan være elever på skolen, iagttage børnenes ret til at blive hørt, inden der træffes beslutning, jf. FN’s Børnekonvention.

 

Generalforsamling

 

§ 6

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse og afhændelse af fast ejendom bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

 

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. april - 1. juni. Den indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

Stk. 3

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen og de skal bekendtgøres for skolekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 15, stk. 3.

 

Stk. 4

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst ¼ af skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

 

§ 8

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og § 20.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske herom.

 

Stk. 3

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelsens sammensætning 

§ 9

Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt forældrene til børn på skolen.

 

 

 

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 medlemmer og 3 medlemmer årligt.

 

Stk. 3

Bestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 9, stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk. 4

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske jf. Vedtægtsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 13.

 

Stk. 5

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal være forældre ved skolen.

 

Stk. 6

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes.

 

Stk. 7.

Flertallet af bestyrelsens medlemmer, herunder forpersonen, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark jf. Vedtægtsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 7, jf. dog stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige jf. vedtægtsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 6. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. vedtægtsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 8.

 

Stk. 8

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ‘Lov om friskoler og private grundskoler mv.’ samt ‘Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.’. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

 

§ 10

Skolens leder, lærere og andet personale ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

 

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorar af skolens midler.

 

Stk. 3

Skolens leder samt en observatør udpeget af skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller observatøren for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis observatørens mødedeltagelse.

 

Stk. 4

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Bestyrelsens opgaver

 

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv og forperson, næstforperson og kasserer vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægtsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 15. Ved forpersonens forfald træder næstforpersonen i forpersonens sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten.

 

Stk. 2

Bestyrelsen afholder møde så ofte forpersonen eller 2 medlemmer finder det fornødent.

 

 

Stk. 3

Forpersonen indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretninger om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

 

Stk. 4

Forpersonen leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger, og indfører konstateret inhabilitet i protokollen. Denne underskrives på følgende bestyrelsesmøde. Enhver af disse deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Forpersonen drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

 

§ 12

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte, samt eventuelle tilsynsførende.

 

§ 13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ´Lov om friskoler og private grundskoler mv.‘ og skolens vedtægter.

 

Stk. 2

Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen jf. Vedtægtsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 10, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 11 i vedtægtsbekendtgørelsen, om beføjelser tillagt generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der fastsættes nærmere regler for forældrekredsens tilsyn, jfr. § 4, stk. 2 og § 15, stk. 1.

 

Stk. 4

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 5

Bestyrelsen træffer beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom jf. dog § 11, stk. 4, nr. 2, og § 11, stk. 5, nr. 3 i vedtægtsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 5

 

Stk. 6

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt at forhøje skolepengene, fastsættes størrelsen af skolepengene efter skriftlig høring i forældrekredsen.

 

Stk. 7

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

 

Stk. 8

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, når skolen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning og i øvrigt, når der er fare for, at skolen af økonomiske årsager må indstille sin drift.

 

 

§ 14

Medlemmerne af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har, efter anmodning, ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

 

Tilsyn

 

§ 15

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i ´Lov om friskoler og private grundskoler mv.´ og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Stk. 2

Efter bestemmelserne i ´Lov om friskoler og private grundskoler mv.´ er bestyrelsen ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Det følger af friskolelovens § 9 b, stk. 1, 2. pkt., at forældrekredsen kan anmode kommunalbestyrelsen om at udpege den eller de tilsynsførende.

 

Stk. 3

Vælges den tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højest to år ad gangen. Valget sker på et valgmøde for forældrekredsen. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun forældre afgive stemme. Valget skal foregå som det fremgår af friskolelovens kapitel 3 og af ´Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler´.

 

Stk. 4

Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ´Lov om friskoler og private grundskoler mv.´.

 

 

Skoleleder

 

§ 16

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

 

 

 

Stk. 2

Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udøve beføjelser, som efter lovgivningen og vedtægterne er tillagt bestyrelsen.

 

Stk. 4

Skolens leder optager elever i skolen. Skolens leder har bemyndigelse til, efter samråd med skolens forperson, at udskrive elever, hvis adfærd skønnes at være skadeligt for skolemiljøet. Relevant fagpersonale høres tillige i udskrivningsprocessen. Nærmere procedure for udskrivning af elever udarbejdes i forening mellem skolelederen og bestyrelsen.  

 

 

Tegningsret

 

§ 17

Institutionen tegnes af bestyrelsens forperson i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstforperson. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst tre femtedele af bestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 1.

 

Årsrapport

 

§ 18

Regnskabet følger kalenderåret.

 

Stk. 2 Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

 

Vedtægtsændring

 

§ 19

Bestyrelsen træffer beslutning om ændringer vedrørende skolens vedtægter jf. vedtægtsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 6 og 7. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd, skal bestyrelsen følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen jf. § 6, stk. 2, nr. 12 i vedtægtsbekendtgørelsen.

 

Stk. 2

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Stk. 3

På generalforsamlingen skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

 

Stk. 4

Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst tre femtedele flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 

 

Nedlæggelse

 

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2

Ophører skolen med at drive virksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

 

Stk. 3

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og Svendborg Kommune meddelelse om skolen nedlæggelse.

 

Stk. 4

Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af Undervisningsministeriet godkendt likvidation, idet bestyrelsen har ansvaret for besvarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

 

Stk. 5

Mulige overskydende midler, efter at prioriteterne er indfriet, tilfalder Friskolefonden under ´Dansk Friskoleforening´, således at evt. overskydende midler altid skal tilfalde Friskolefonden – og dette aldrig kan ændres.

 

Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er forperson for bestyrelsen, og hvis skolen har næstforperson skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift.

 

Det skal fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 19 i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen og friskoleloven.

 

Således vedtaget på skolens generalforsamling den 25. maj 2023.

 

 

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer: