Vigtige fokus områder

 

Som en naturlig udvikling af skolen og dens virke tager bestyrelsen og skoleleder løbende områder op, som vi mener kræver en mere dybdegående strategi, således at vores skolefællesskab kan trives og blomstre.

Vi har således herunder udformet

  • en skærmpolitik
  • en antimobbepolitik

Skærmpolitik på Oure friskole


Mobiltelefoner, tablets m.m. er efterhånden hver mands eje. Det anfægter skolen ikke, men for at undgå uhensigtsmæssige situationer har bestyrelsen udarbejdet en skærmpolitik på skolen/SFO.


Det står enhver frit for at medbringe en mobiltelefon, tablet, computer m.m. i skole/SFO, men disse afleveres om morgenen og udleveres igen om eftermiddagen, når man går hjem.


Hvis læreren giver tilladelse til det, kan mobiltelefon, tablet, computer m.m. udleveres i løbet af dagen.

Overtrædes ovenstående afleveres skærmen uden diskussion til læreren.
Den kan herefter afhentes på kontoret ved skoledagens afslutning.
Ved gentagelser inddrages hjemmet i en fremadrettet løsning.

Ved brug af skærm i undervisningssituationer skal dette have et pædagogisk sigte.


Der må ikke tages billeder af andre, uden samtykke.


Der må ikke tages videosekvenser af andre, uden samtykke.


Medbringelse af mobiltelefon sker i enhver henseende på eget ansvar.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 22. juni 2023

Antimobbepolitik

Skolens værdigrundlag tager udgangspunkt i det forpligtende fællesskab. Dette gælder både for elever, forældre og personale, hvor alle er ligeværdige. Enhver form for mobning vil således være uforeneligt med skolens værdigrundlag og vil følgelig heraf ikke blive tolereret.
Opstår der tilfælde af mobning, reagerer skolen omgående når skolen bliver bekendt med mobningen. Det påhviler alle at bidrage til adfærd og omgangsformer der eliminerer mobning.

Vi definerer mobning således
• Når en eller flere elever vedvarende chikanerer en eller enkelte elever
• Når en elev bliver overset, ignoreret, hånet, nedgjort eller udelukket fra
fællesskabet
• Mobning i form af hånlige tilråb, sladder, uønskede øgenavne og sarkasme
• Mobning kan være verbalt og/eller digitalt
• Mobning kan være direkte og/eller indirekte

Vi forebygger mobning ved
• At have vedvarende fokus på den forebyggende indsats
• At skabe et positivt og anerkendende miljø, hvor trivsel er i højsædet
• At der løbende på klassen tales om forskellighed, rumlighed og respekt
• At klasselæren i det daglige medvirker til at løse konflikter
• At klasselæren skal tage sociale problemstillinger op og gøre eleverne bevidste om ansvaret over for hinanden
• At alle klasser udfærdiger fælles sociale regler
• At klassens samværsregler drøftes ved årets første forældremøde, forældrene kan give input til klassens sociale spilleregler
• At alle voksne tager henvendelser i relation til mobning alvorligt

Sådan handler vi – trin 1
Hvis en elev bliver drillet/mobbet, skal det håndteres således:
• Ved konstatering af drilleri/mobberi skal der reageres omgående og handlingen skal stoppes øjeblikkeligt.
• Klasselæreren taler med de involverede elever så hurtigt som muligt
• Klasselæreren orienterer forældrene til de involverede elever via Intra


Sådan handler vi – trin 2
Hvis ovennævnte “trin 1” ikke har effekt, gøres følgende:
• Skolen indkalder til møde, hvor eleverne og deres forældre deltager. Der træffes konkrete aftaler om det videre forløb, herunder hvilke tiltag der skal sikre at mobberiet ophører. Der aftales evt. opfølgningsmøde

Hvis der ikke opnås en løsning på mødet, iværksættes en gensidig tænkepause på op til en uge (situationsbestemt vurdering af skolelederen), hvor skolen overvejer mobberens fortsatte skolegang på Oure Friskole

Fortsat skolegang på Oure Friskole vil bl.a. være betinget af fuld accept af skolens værdigrundlag. I yderste konsekvens, hvor forældreopbakningen til skolens værdigrundlag samt ansvarsfølelsen over for fællesskabet og de sociale værdier mangler, bør det overvejes, om skolen er den rigtige for den pågældende elev.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 24. oktober 2018.